Do pobrania


Wyszukaj model 3D:
(3571774)
(3572174)
(3573974)
(6571174)
(6572174)
(6573174)
(7571174)
(7572174)
(7573174)
(9019128)
(9019828)
(9119828)
(9872074)
(9873028)
(9874076)
(9842028)
(9842074)
(9842076)
(9843028)
(9843074)
(9844028)
(9844074)
(9844076)
(5971628)
(5971928)
(1841828)
(1841874)
(1841876)
(1843128)
(1843174)
(1845928)
(6741174)
(6741976)
(6743174)
(6745174)
(6745976)
(6831174)
(6831976)
(6833174)
(6835174)
(6835976)
(5750828)
(5750832)
(1519142)
(1519174)
(1519176)
(1519242)
(1519274)
(1519276)
(1519542)
(1519574)
(1519576)
(1529242)
(1529274)
(1529276)
(1529542)
(1529574)
(1529576)
(1509142)
(1509174)
(1509274)
(1539174)
(1539274)
(1539276)
(9150102)
(9150202)
(9150302)
(9150502)
(9150802)
(9151202)
(9882028)
(9882074)
(9882076)
(9883028)
(9883074)
(9884028)
(9884074)
(9884076)
(6460174)
(6460976)
(2130242)
(2130260)
(2130274)
(2130276)
(2130342)
(2130360)
(2130374)
(2130376)
(5090212)
(5090218)
(5090812)
(5090818)
(1551174)
(1551174)
(1551374)
(1551374R)
(1551474)
(1559176)
(1559376)
(1559376R)
(1559476)
(9822028)
(9822074)
(9822076)
(9823028)
(9823074)
(9824028)
(9824074)
(9824076)
(9140102)
(9140104)
(9140202)
(9140204)
(9140352)
(9140354)
(5193102)
(5193120)
(5193202)
(5193602)
(6491174)
(6491976)
(6492174)
(6492976)
(2235174)
(2235176)
(1109174)
(1109976)
(1209174)
(1209976)
(7530160)
(7530174)
(7530976)
(9852028)
(9852074)
(9852076)
(9853028)
(9853074)
(9854028)
(9854074)
(9854076)
Premium 2.0
Basic 2020-2021

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem zorientowanym na rozwój i dlatego ogromną wagę przywiązujemy do jakości i niezawodności naszych produktów. Pełny asortyment naszych towarów objęty jest rygorystyczną kontrolą jakości. Jeżeli wbrew naszym oczekiwaniom któryś z naszych produktów nie działa bez zarzutu lub jest wadliwy, to oferujemy dobrowolną gwarancję producenta w oparciu o następujące oświadczenie gwarancyjne.

1. Oświadczenie gwarancyjne

SPOT Light udziela konsumentom dobrowolnej gwarancji na okres 5 lat na oprawy oświetleniowe wyposażone w zintegrowane moduły LED 24V oraz 2 lat na wymienne źródła światła LED. „Konsument“ w rozumieniu niniejszego oświadczenia jest osobą fizyczną lub prawną, będącą właścicielem produktu SPOT Light, który nabył nie w celu dalszej sprzedaży lub instalacji u osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. „Pierwszy konsument końcowy” to ten konsument, który jako pierwszy nabył produkt od autoryzowanego sprzedawcy lub innej osoby fizycznej lub prawnej, które to podmioty sprzedały lub zainstalowały niniejszy produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek.

2. Okres obowiązywania gwarancji

Dobrowolne świadczenie gwarancyjne na oprawy oświetleniowe wyposażone w zintegrowane moduły LED 24V wynosi 5 lat, w przypadku wymiennych źródeł światła LED 2 lata, i zaczyna się w dniu zakupu przez pierwszego konsumenta końcowego.

3. Ochrona gwarancyjna

Gwarancja obejmuje prawidłową funkcję świecenia, jak również sprawne działanie komponentów elektronicznych. Wyznacznik stanowi w tym przypadku stan wiedzy w momencie produkcji artykułu. W stosunku do lamp ze źródłami światła LED wbudowanymi na stałe ze względu na gwarantowaną i przepisową funkcję świecenia obowiązuje następujące ograniczenie: Zgodnie z aktualnym stanem techniki moc świecenia żarówek LED spada wraz upływem czasu eksploatacji, jednakże żarówki te nie przestają działać nagle. Przyczyną procesu starzenia (degradacji) jest w pierwszej kolejności wpływ czynnika termicznego na kryształ, co w technologii LED jest całkowicie prawidłowe. W tym przypadku mamy do czynienia ze zużywaniem się części w związku z ich eksploatacją.

4. Świadczenia gwarancyjne

W przypadku wystąpienia wad lub defektów w okresie ochrony gwarancyjnej świadczenie gwarancyjne polega na tym, że przedsiębiorstwa grupy SPOT Light Sp. z o.o. wg własnego uznania dokonają bezpłatnej naprawy produktu na rzecz konsumenta lub wymienią wadliwy produkt na nowy tego samego rodzaju i typu. Jeżeli w momencie wystąpienia wady zastępczy element będzie już niedostępny, to przedsiębiorstwu SPOT Light Sp. z o.o. przysługuje prawo dostarczenia podobnego i równoważnego produktu. Świadczenia gwarancyjne nie powodują wydłużenia okresu ochrony gwarancyjnej ani też nie uruchamiają nowej gwarancji. Pozostały okres gwarancji obowiązuje również w stosunku do wymienionego produktu. Powstałe po stronie podmiotu otrzymującego gwarancję koszty, diety, opłaty pocztowe i tym podobne nie będą pokrywane. Również koszty, montażu, demontażu i transportu nie zostaną zwrócone. Szkody wynikające z zamknięcia zakładu, utrata zysku oraz pozostałe szkody wynikające z wady produktu, nie są objęte gwarancją.

5. Roszczenie gwarancyjne i świadectwo gwarancji

Prawo do świadczenia gwarancyjnego ma miejsce wyłącznie w przypadku, jeżeli wada zostanie zgłoszona Sprzedającemu w formie pisemnej. Warunkiem jest zgłoszenie niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu powstałej w okresie ochrony gwarancyjnej. Ponadto niezbędne jest przedłożenie oryginalnego paragonu zakupu produktu, jak również przedmiotowego produktu. Z tego względu należy zachować stosowne potwierdzenie nabycia produktu do końca okresu ochrony gwarancyjnej.

6. Warunki i wyłączenie gwarancji

Z dobrowolnej ochrony gwarancyjnej jednoznacznie wyłączone są wszelkie wymienne żarówki, wszystkie produkty drugiego wyboru, sprzedane jako takie oraz egzemplarze wystawowe. Niniejsze zobowiązanie gwarancyjne jest skuteczne pod warunkiem, że:

  • produkty były użytkowane zgodnie z przeznaczeniem,
  • instalacja produktów przeprowadzona została zgodnie z załączoną instrukcją,
  • przestrzegane były zarówno wartości graniczne napięcia zasilającego, jak również oddziaływania czynników zewnętrznych,
  • nie zostały poczynione żadne zmiany lub inne modyfikacje produktu,
  • przestrzegane są zasady konserwacji, utrzymania w należytym stanie oraz użytkowania produktów zgodnie z instrukcją obsługi,
  • stosowane są rekomendowane żarówki spełniające stosowne normy i przepisy,
  • na powierzchni produktów nie ma znaków oddziaływania czynników chemicznych lub fizycznych, które powstały na skutek używania produktu niezgodnego z przeznaczeniem, np. na skutek używania niewłaściwych środków pielęgnacyjnych i czyszczących lub ostrych przedmiotów, jak również śladów złamania lub użycia siły. Szkody będące wynikiem powyższego oddziaływania nie podlegają gwarancji,
  • na powierzchni produktów nie ma znaków oddziaływania czynników chemicznych lub fizycznych, które powstały na skutek używania produktu niezgodnego z przeznaczeniem, np. na skutek używania niewłaściwych środków pielęgnacyjnych i czyszczących lub ostrych przedmiotów, jak również śladów złamania lub użycia siły. Szkody będące wynikiem powyższego oddziaływania nie podlegają gwarancji,
  • dokumenty sprzedaży nie zostały ani zmienione, ani nie są nieczytelne.

7. Pozostałe roszczenia

Niezależnie od niniejszej ochrony gwarancyjnej, czy w przypadku roszczenia gwarancyjnego zostanie zastosowana ochrona gwarancyjna, czy też nie, to ustawowe prawo do rękojmi wynikające z ochrony praw konsumenta nie jest w żaden sposób ograniczone. Również prawa wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa nie zostaną w żadnym wypadku ograniczone.